Padre
Ax von den Wannaer Höhen
Ax von den Wannaer Höhen
(HD/ED normal OCD-free)
angek. 22/23, HD-ZW 76 (02-21) IGP 2
Madre
Xsiva del Lupo Nero
Xsiva del Lupo Nero
(HD/ED normal DM N/N LPTV-0)
angek. 21/22, HD-ZW 75 (03-2021) IGP 1
Data accoppiamento: 5 settembre 2021
Data nascita: 6 novembre 2021
Numero cuccioli: 3 maschi, 4 femmine
Xsiva del Lupo Nero cucciolata